Vše o zaměstnávání na jednom místě

VŠE O ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

Zaměstnanecké karty, modré karty, pracovní povolení, volný vstup na trh práce, občané EU i občané třetích zemí. Vše o zaměstnávání cizinců na jednom místě.
ČTĚTE DÁLE

Modrá karta

Modrá karta je typem dlouhodobého pobytu pro cizince ze zemí mimo EU, kteří chtějí být v České republice zaměstnáni na pozici vyžadující vysokou kvalifikaci.

Vysokou kvalifikací je pro účely modré karty myšleno vysokoškolské vzdělání či vyšší odborné vzdělání, které trvalo alespoň tři roky.

Zároveň musí být nabízená mzda alespoň v minimální výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy. Ta do konce dubna 2024 odpovídá 40 353 Kč, minimální hrubá mzda pro vydání modré karty je tedy alespoň 60 530 Kč.

Průměrná mzda je vždy aktualizována sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí.

Modrá karta je standardně vydávána na dobu dvou let (či kratší, pokud je pracovní smlouva na dobu kratší).

Modrá karta je vždy vydávána na konkrétní pozici u konkrétního zaměstnavatele. Pokud chce zaměstnanec změnit zaměstnavatele, případně pozici u stejného zaměstnavatele v prvních dvou letech platnosti modré karty, musí nejprve požádat MVČR o udělení souhlasu s touto změnou. Po uplynutí dvou let je nutné již pouze změnu na MVČR nahlásit v daných termínech. Více o tématu změny zaměstnavatele u držitele modré karty zde.

Kde žádat o modrou kartu?

Žádost o modrou kartu podává cizinec osobně buď prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině (ambasáda, konzulát) či u Ministerstva vnitra na území ČR. Na území České Republiky může cizinec žádat pouze pokud zde již pobývá na základě dlouhodobého víza či dlouhodobého pobytu. V ostatních případech podává cizinec žádost prostřednictvím zastupitelského úřadu.

Většina národností musí žádost podat prostřednictvím ambasády či konzulátu v zemi svého původu či v zemi, kde má povolen dlouhodobý či trvalý pobyt (např. Ind, který dlouhodobě pobývá v Polsku může žádat o modrou kartu buď v Indii nebo v Polsku). Zhruba 40 států má z této povinnosti výjimku a mohou žádat na jakékoliv české ambasádě, která přijímá žádosti o modré karty. Seznam těchto států je k dispozici na webu Minsiterstva zahraničních věcí.

Termíny na ambasádách jsou v některých zemích (Ukrajina, Indie) velmi omezené a je tedy třeba o ně žádat v dostatečném předstihu!

Jaké dokumenty jsou třeba pro modrou kartu?

Následující dokumenty jsou nutné k podání žádosti o modrou kartu:

 • formulář žádosti o modrou kartuke stažení zde
 • formulář žádosti o dlouhodobé vízum – pouze v případě podání žádosti přes ambasádu/konzulát – ke stažení zde
 • číslo volné pozice – pozice, na kterou má být cizince přijat, musí být nahlášena na Úřadu práce jako pozice vhodná pro modré karty a musí mít přiděleno číslo volné pozice
 • pas
 • 2 pasové fotografie
 • potvrzení o ubytovánívíce informací v angličtině zde
 • pracovní smlouva – musí obsahovat zákonné náležitosti, musí být podepsána oficiálním zástupcem společnosti apod.
 • doklad o splnění podmínky vysoké kvalifikace – standardně se jedná o vysokoškolský diplom, ale !POZOR!, Ministerstvo vnitra si může vyžádat nostrifikaci diplomu
 • výpis z resjtříku trestů – oficiálně je výpis nutný ze země původu a ze všech zemí, kde cizinec žil déle než šest měsíců v posledních třech letech

Všechny dokumenty musí být předloženy v originále. Dokumenty vydané v cizině musí být opatřeny apostilou či superlegalizací a následně musí být přeloženy do českého jazyka. Některé dokumenty také nesmí být starší šesti měsíců.

Jakmile má cizinec všechny dokumenty připraveny, předloží je na ambasádě, konzulátu či Ministerstvu vnitra. Ambasáda/konzulát či Ministerstvo vystaví potvrzení o podání žádosti.

Jak dlouho trvá získat modrou kartu?

Oficiální lhůta pro vydání rozhodnutí o modré kartě je 90 dnů. V praxi to však může být výrazně méně či výrazně více. Záleží zejména na době podání žádosti (např. v červenci, srpnu a září podávají žádosti o víza všichni studenti, učitelé jazyků apod., takže všechna řízení trvají mnohem déle) a na ambasádě, kde byla žádost podána (čím vzdálěnější ambasáda, tím delší vyřízení žádosti) apod.

Věcí, která může řízení velmi protáhnout je požadavek na nostrifikaci vysokoškolského diplomu. Je tedy dobré mít diplom nostrifikovaný již před podáním žádosti.

Modrá karta schválena – co dál?

Ve chvíli, kdy je žádost o modrou kartu schválena, informuje o tomto žadatele buď MVČR (v případě žádostí podaných na území ČR) či zastupitelký úřad.

Pokud cizinec podávál žádost prostřednictvím zastupitelského úřadu, musí zakoupit zdravotní pojištění a z ambasády si vyzvednout “Vízum k převzetí povolení k pobytu – modrá karta”. Toto vízum opravňuje cizince ke vstupu na území ČR a k dokončení procesu modré karty.

Po příjezdu na území ČR je třeba projít ještě třemi kroky:

 1. Odevzdání biometrických údajů – cizinec se musí v daném termínu dostavit na MVČR, kde bude vyfocen a budou mu sejmuty otisky prstů. Od této chvíle může cizinec začít legálně pracovat (viz bod 2.).
 2. Podání informace o nástupu cizince do zaměstnání – zaměstnavatel musí nejpozději v den nástupu cizince do zaměstnání informovat o nástupu Úřad práce. Potřebné formuláře ke stažení zde.
 3. Vyzvednutí vlastní biometrické modré karty. Modrá karta se vydává ve formě plastové karty (zhruba jako nové občanské průkazy). Vyrobení karty trvá zhruba tři týdny od doby odevzdání biometrických údajů.

Modrá karta – důležité!

Jakmile cizinec i zaměstnavatel prošli všemi výše uvedenými kroky, dá se říci, že na dva roky budou mít klid 🙂 V praxi je ale třeba myslet ještě na několik věcí. Jejich seznam uvádíme níže.

A. Změna zaměstnavatele či změna pracovního zařazení u stejného zaměstnavatele musí být nejprve schválena MVČR. Více informací o tomto tématu zde.

B. Jakékoliv změny (adresa bydliště, číslo pasu, rodinný stav, apod.) musí být v termínech nahlášeny na MVČR.

Proces získání modré karty je bohužel poměrně komlikovaný. Zejména je trochu rozdíl v tom, co je psáno v zákoně a jak vše chodí v praxi. Pokud bychom měli veškerá specifika rozepsat v článku výše, byl by článek několikanásobně delší. Z tohoto důvodu uvádíme níže několik bodů, na které je v průběhu procesu třeba myslet.

 • hlášenka volné pozice (k získání čísla volné pozice) je jeden z nejdůležitějších dokumentů. Je tedy třeba jí udělat správně.
 • ambasády/konzuláty jsou vě většině zemí zabookované na týdny/měsíce dopředu. Se získáním termínu je tedy třeba neotálet a požádat o něj již v počátečních fázích procesu.
 • každá ambasáda má trochu jiná pravidla pro rezervaci termínů
 • cizinec může začít pracovat v den odevzdání biometrických údajů pouze v případě, že na území pobývá na základě dlouhodobého víza (ne tedy třeba v rámci bezvízového pobytu). Zároveň ale musí být nástup do zaměstnání nejpozději ten samý den nahlášen na ÚP.

Doufáme, že Vám tento článek pomohl pochopit proces získání modré karty. Pokud je však něco stále nejasného či chcete mít jistotu, že vše proběhne hladce, kontaktujte nás.

Váš, Move To Prague – specialista na modré karty!